Professionals al servei de la seva empresa

A TS Gestió tenim com a objectiu assessorar la gestió de la seva empresa per garantir que el treball diari sumi cap a un futur sòlid. Planifiquem i organitzem el treball administratiu de la seva empresa perquè la burocràcia no freni el destí dels seus esforços. Consultar

Laboral

A T.S. GESTIÓ trobarà la resposta adequada en l’àmbit dels recursos humans, des de la millor forma de contractar treballadors fins a com sol·lucionar conflictes laborals. Consultar

Comptabilitat

A TS Gestió la seva comptabilitat estarà sempre al dia perquè vostè conegui perfectament l’estat econòmic i financer de la seva empresa i pugui prendre millors decisions. Consultar

Fiscal

A TS Gestió no ens limitem només a confeccionar i presentar els seus impostos; també posem al seu abast els coneixements de la normativa fiscal que permeti reduir-los. Consultar

Mercantil

A TS Gestió la base del nostre assessorament jurídic és defensar el seus interessos favorablement. L’aconsellarem quina és la forma més adient per constituir la seva empresa, per fusionar-la amb una altra o per liquidar-la. Consultar

Reestructuracions

A T.S. Gestió estarem al seu costat en moments difícils. Entre d’altres solucions, li buscarem finançament, reestructurarem deutes, i replantejarem l’estructura dels seus treballadors mitjançant un ERO de reducció o de suspensió de la jornada laboral. Consultar

Comunicació Corporativa

A T.S. Gestió ens ocupem de que la seva empresa sigui visible en el mercat i arribi al màxim de clients potencials possibles, amb una imatge ferma i atractiva pel seu public objectiu. Consultar

Nous emprenedors

A T.S. Gestió recolzem les incitatives empresarials des del seu inici. Preparem l’estudi de viabilitat, ajudem a impulsar els plans d’empresa, cerquem finançament, capitalitzem l’atur, busquem les subvencions i ajuts vigents i posem en marxa plans de màrqueting i recerques comercials de nous clients i nous mercats. Consultar

Control de gestió i excel·lència empresarial

A T.S. Gestió creiem que definir una estratègia adequada que li condueixi al futur, comptar amb instruments de mesura econòmica i fiables, apropar el producte al client en un perfecte màrqueting mix i comptar amb persones ètiques, entusiasmades en el seu projecte empresarial, són els components necessaris que el conduiran a l’èxit. Consultar

Assegurances

A T.S. Gestió sabem que és necessari comptar amb unes bones assegurances que vetllin per qualsevol imprevist que pugui sorgir en el futur, així com una bona planificació de l’estalvi per garantir la seva jubilació. Consultar

iOFFICE

El servei iOFFICE ofereix als nostres clients la possibilitat d’externalitzar el seu departament administratiu a les nostres oficines. Tot allò que faria una secretaria administrativa a la seva empresa, ho farem des de TS Gestió en nom seu. Consultar

iBUSINESS

A T.S. Gestió trobarà un aliat per potenciar la seva xarxa de vendes. iBUSINESS és un cercador de clients potencials pel seu negoci. Amb aquests servei innovador aprofitem totes les eines del màrqueting mix i l’ajudem a vendre més. Consultar

 

APORTACIONES ECONÓMICAS POR DESPIDOS DE TRABAJADORES DE 50 O MÁS AÑOS DE EDAD

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de Marzo, “de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo”, se han introducido modificaciones en materia de despidos colectivos.

 

En concreto, se prevé que aquellas empresas que lleven a cabo despidos colectivos que incluyan trabajadores de 50 o más años de edad, estarán obligadas a realizar una aportación económica al Tesoro Público, cuando se den las circunstancias siguientes:

 

I. Que tales despidos se realicen por empresas o grupos de empresas de más de 100 trabajadores.

II. Que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad respecto del total de despedidos, sea superior al porcentaje de trabajadores de 50 o más años de edad de la plantilla.

III. Que, a pesar de cumplirse las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción legalmente establecidas para proceder al despido colectivo, concurra alguna de las siguientes condiciones.

 

– Que la empresa o grupo de empresas haya obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores a aquél en que se inicie el despido colectivo; o

– Que la empresa o grupo de empresas obtenga beneficios en, al menos, dos ejercicios consecutivos dentro del período comprendido entre el ejercicio anterior al iniciarse el procedimiento de despido colectivo, y los cuatro ejercicios económicos posteriores al inicio de éste.

 

El importe de la aportación económica resultará de la aplicación de los porcentajes (tipo aplicable), que más adelante se detallan, sobre los siguientes conceptos:

 

I. Cuantía total abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante,

SPEE) por prestaciones por desempleo de nivel contributivo de los trabajadores de 50 o más años afectados por despido colectivo y extinciones de contrato por motivos no inherentes al trabajador, y que se hayan generado, total o parcialmente, en virtud de las cotizaciones acreditadas en la Empresa que promovió el despido.

II. Cuantía total abonada por el SPEE por cotizaciones a la Seguridad Social de prestaciones por desempleo por trabajadores despedidos, durante el período en que éstas se percibían.

III. Un canon fijo por cada trabajador despedido que comience a percibir un subsidio por desempleo por cumplir los siguientes requisitos:

– Que haya agotado la prestación por desempleo y tenga responsabilidades familiares.

– Que pese a no tener dichas responsabilidades, haya agotado la prestación por desempleo y sea mayor de 45 años de edad en la fecha de agotamiento;

– Que a pesar de no tener responsabilidades familiares, sea mayor de 45 años de edad y haya cotizado por desempleo durante, al menos, 6 años, y acredite cumplir los requisitos para acceder cualquier tipo de pensión de jubilación.

 

 

El porcentaje (tipo aplicable) será el fijado por la siguiente escala en función de:

 

Porcentaje de trabajadores   afectados de 50 o más

años en relación con el número   de trabajadores

despedidos

 

Porcentaje de beneficios

sobre los ingresos

 

Número de trabajadores en la empresa

Más   de

2.000

Entre   1.000

y   2.000

Entre   101

y 999

Más   del 35%

 

 

 

 

Más   del 10%

100%

95%

90%

Menos   del 10%

95%

90%

85%

Entre   15% y 35%

Más   del 10%

 

95%

90%

85%

Menos   del 10%

 

90%

85%

80%

Menos   del 15%

Más   del 10%

75%

70%

65%

Menos   del 10%

70%

65%

60%

 

 

 

Por último, cabe añadir que el presente régimen de aportaciones será de aplicación a aquellos procedimientos de despido colectivo que se inicien a partir del 1 de enero de 2013.


Soy administrador y gerente

Según Hacienda, cuando en una empresa el administrador y el gerente son la misma persona, las funciones de gerente quedan englobadas dentro de las del administrador. Pero lo cierto es que esto es muy discutible…

Trabajo en la propia empresa

Dos cargos. Usted es administrador de su empresa y desarrolla su trabajo diario en ella. El tratamiento fiscal que aplica a las retribuciones que percibe por estos conceptos es el siguiente:

  • Las retribuciones que recibe por ser gerente las considera gasto deducible para la empresa, y las somete a una retención variable, como el resto de nóminas de los trabajadores.
  • No recibe retribuciones por el hecho de ser administrador, ya que en su empresa dicho cargo es gratuito. ¡Atención! Si percibiese retribuciones por este motivo, éstas quedarían sometidas a una retención fija del 42%, y sólo serían deducibles si los estatutos de la empresa estableciesen el carácter retribuido del cargo.

Hacienda opina… Pues bien, en una reciente consulta, Hacienda considera que las actividades de un gerente o un director general quedan englobadas dentro de las funciones de un administrador. ¡Atención! A partir de ahí, entiende que todas las retribuciones que se perciben por desarrollar las funciones de gerente se consideran retribuciones del administrador, con las siguientes (y sorprendentes) consecuencias:

  • Si los estatutos dicen que el cargo de administrador es gratuito (o no dicen nada al respecto), ni la retribución como  administrador ni el salario como gerente serán gasto deducible.
  • Ambas retribuciones –también el salario como gerente– se someterán a la retención fija del 42%.

Es gasto deducible

Argumentos. Pues bien, este nuevo criterio es muy discutible. De ese modo, respecto a la no deducibilidad de los salarios como gerente:

  • Según la ley, todos los gastos necesarios para generar ingresos (entre los que estaría el salario de un gerente que compra y vende, que dirige al personal, etc.) son deducibles.
  • Cuando los estatutos regulan la retribución del  administrador, lo hacen con relación a las funciones mercantiles inherentes  a dicho cargo (firmar las cuentas, convocar las juntas de socios…), pero  no con relación a otras funciones que el afectado pueda desarrollar en la empresa (funciones que podría ejercer incluso aunque no fuese administrador).
  • Al ser las funciones de gerente distintas a las de administrador, deben ser retribuidas con independencia de lo que digan  los estatutos. Apunte. Si su empresa no las retribuye, Hacienda  vendrá después y, amparándose en la normativa sobre operaciones  vinculadas, dirá que debe fijarse una retribución, con independencia de lo  que establezcan los estatutos.

Prudencia. No obstante, sea prudente y establezca en sus estatutos que el cargo de administrador es retribuido. Asimismo, indique que la cuantía concreta a satisfacer por todos los conceptos (también como gerente) la decidirá cada año la junta de socios.

Retención

Similares. Los mismos argumentos sirven para la retención. El tipo fijo del 42% sólo se debe aplicar a la retribución derivada de las funciones mercantiles del administrador, pero no sobre las retribuciones que éste perciba por otras funciones que, como gerente, desarrolle en la empresa.


Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo.

El Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero ya ha entrado en vigor.

Ya que las pymes y los autónomos constituyen uno de los principales motores para la dinamización de la economía, el marco regulatorio e institucional es esencial para impulsar su productividad y facilitar la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual.

El RD Ley contempla cuatro grupos de medidas con este propósito:

• Medidas para fomentar la emprendeduría y trabajo por cuenta propia de los menores de 30 años: cuota inicial reducida, compatibilización de la prestación por desempleo al inicio de la actividad por cuenta propia y la ampliación de las posibilidades de capitalizar la prestación por desempleo.

• Medidas fiscales: en el Impuesto de Sociedades, para entidades de nueva creación, tipo de gravamen del 15% para los primeros 300 mil euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre dicho importe. En el IRPF, reducción del 20% sobre los rendimientos netos en la modalidad de estimación directa. También se suprime el límite aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en pago único.

• Medidas para estimular la contratación de jóvenes: entre otros, incentivos a la contratación a tiempo parcial vinculado a formación, contratación indefinida de jóvenes para microempresas o autónomos y contratación en prácticas.

• Medidas relacionadas con la intermediación laboral: registro y difusión adecuada de todas las ofertas y demandas de empleo garantizando la transparencia y unidad de mercado.

El primer bloque de medidas dirigidas a fomentar la emprendeduría y Empleo Joven, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo juvenil y mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo, consiste en:
1. – Aplicación de reducciones y bonificaciones en la cotización de los trabajadores menores de 30 años por cuenta propia y jóvenes emprendedores que comiencen su actividad profesional
Requisitos de acceso a las bonificaciones:

• Ser trabajador varón por cuenta propia menor de 30 años o mujer menor de 35.
• Ser la primera vez que el trabajador se da de alta como autónomo o no lo haya hecho en los cinco años anteriores a la fecha de efectos del alta.
• No tener contratados, ni contratar durante el período de aplicación, a trabajadores por cuenta ajena.
Las reducciones y bonificaciones se aplicarán sobre la cuota de contingencias comunes, salvo en la Incapacidad Temporal, que resulta de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:

a) Reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
b) Reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al periodo señalado en la letra a).
c) Reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al periodo señalado en la letra b.
d) Bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.

Lo dispuesto en los apartados anteriores también será aplicable a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del mar, cuando se cumplan los requisitos.

2. – La compatibilización los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia por un máximo de 270 días o por tiempo inferior pendiente de percibir siempre que se cumplan los requisitos y condiciones :
a) Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo.
b) Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha del inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surja efecto desde de la fecha de inicio de tal actividad. Transcurrido este plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.

3. – La ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.

Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir siendo el límite máximo el 100% (hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35).

También podrán beneficiarse de la capitalización del 100% del importe de la prestación para realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación.

Los jóvenes menores de 30 años que capitalicen la prestación por desempleo también podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de tasas y el precio de servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.