Professionals al servei de la seva empresa

A TS Gestió tenim com a objectiu assessorar la gestió de la seva empresa per garantir que el treball diari sumi cap a un futur sòlid. Planifiquem i organitzem el treball administratiu de la seva empresa perquè la burocràcia no freni el destí dels seus esforços. Consultar

Laboral

A T.S. GESTIÓ trobarà la resposta adequada en l’àmbit dels recursos humans, des de la millor forma de contractar treballadors fins a com sol·lucionar conflictes laborals. Consultar

Comptabilitat

A TS Gestió la seva comptabilitat estarà sempre al dia perquè vostè conegui perfectament l’estat econòmic i financer de la seva empresa i pugui prendre millors decisions. Consultar

Fiscal

A TS Gestió no ens limitem només a confeccionar i presentar els seus impostos; també posem al seu abast els coneixements de la normativa fiscal que permeti reduir-los. Consultar

Mercantil

A TS Gestió la base del nostre assessorament jurídic és defensar el seus interessos favorablement. L’aconsellarem quina és la forma més adient per constituir la seva empresa, per fusionar-la amb una altra o per liquidar-la. Consultar

Reestructuracions

A T.S. Gestió estarem al seu costat en moments difícils. Entre d’altres solucions, li buscarem finançament, reestructurarem deutes, i replantejarem l’estructura dels seus treballadors mitjançant un ERO de reducció o de suspensió de la jornada laboral. Consultar

Comunicació Corporativa

A T.S. Gestió ens ocupem de que la seva empresa sigui visible en el mercat i arribi al màxim de clients potencials possibles, amb una imatge ferma i atractiva pel seu public objectiu. Consultar

Nous emprenedors

A T.S. Gestió recolzem les incitatives empresarials des del seu inici. Preparem l’estudi de viabilitat, ajudem a impulsar els plans d’empresa, cerquem finançament, capitalitzem l’atur, busquem les subvencions i ajuts vigents i posem en marxa plans de màrqueting i recerques comercials de nous clients i nous mercats. Consultar

Control de gestió i excel·lència empresarial

A T.S. Gestió creiem que definir una estratègia adequada que li condueixi al futur, comptar amb instruments de mesura econòmica i fiables, apropar el producte al client en un perfecte màrqueting mix i comptar amb persones ètiques, entusiasmades en el seu projecte empresarial, són els components necessaris que el conduiran a l’èxit. Consultar

Assegurances

A T.S. Gestió sabem que és necessari comptar amb unes bones assegurances que vetllin per qualsevol imprevist que pugui sorgir en el futur, així com una bona planificació de l’estalvi per garantir la seva jubilació. Consultar

iOFFICE

El servei iOFFICE ofereix als nostres clients la possibilitat d’externalitzar el seu departament administratiu a les nostres oficines. Tot allò que faria una secretaria administrativa a la seva empresa, ho farem des de TS Gestió en nom seu. Consultar

iBUSINESS

A T.S. Gestió trobarà un aliat per potenciar la seva xarxa de vendes. iBUSINESS és un cercador de clients potencials pel seu negoci. Amb aquests servei innovador aprofitem totes les eines del màrqueting mix i l’ajudem a vendre més. Consultar

 

MODIFICACIONS EN LA REGULACIÓ DE LA NORMATIVA DEL SISTEMA ESPECIAL D’EMPLEATS DE LA LLAR

A través del Reial Decret-Llei 29/2012, de 28 de desembre, s’han introduït una sèrie de modificacions en la regulació normativa del Sistema Especial d’Empleats de la Llar (Règim 0138), especialment pel que fa al tractament del supòsit de prestació de serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, que vindria a ser una assimilació de l’anterior Règim Especial 1221 (empleats de la llar discontinus). En aquests casos:

• L’empleat haurà de formular directament la seva afiliació, alta, baixa i variacions de dades, quan així ho acordi amb el seu ocupador. No obstant això, aquest últim també podrà presentar la sol·licitud de baixa en cas d’extinció de la relació laboral.

• L’empleat haurà de formalitzar la cobertura de les contingències professionals amb l’entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social de la seva elecció, tret que l’ocupador ja tingués assegurada aquestes contingències respecte d’altres empleats, en aquest cas haurà d’optar per la mateixa entitat asseguradora.

• Les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats que hagin assumit aquests actes d’enquadrament, també hauran d’anar signades pels seus ocupadors.
• L’empleat serà el subjecte responsable del compliment de l’obligació de cotitzar, havent d’ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador o ocupadors amb els quals mantingui tal acord, tant per contingències comunes com per contingències professionals. En aquests casos, l’ocupador estarà obligat a lliurar a l’empleat, a més del salari, l’aportació i quota que correspongui per ambdues contingències.

• La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de cotitzar correspondrà al propi empleat i, subsidiàriament, a l’ocupador o ocupadors, tret que aquests acreditin el lliurament de les seves aportacions i quotes per qualsevol mitjà admès en dret.

• Els beneficis en la cotització reconeguts a favor dels ocupadors no seran d’aplicació en el cas que els empleats assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

• Els empleats que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador que ja figurin d’alta en aquest Sistema Especial, podran assumir el compliment d’aquestes obligacions si així ho acorden amb els seus ocupadors. En aquest cas, els efectes seran a partir del dia primer del mes següent al del seu comunicat a la TGSS, mitjançant document signat per ambdues parts.

• Durant les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, l’entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social a la qual correspongui el pagament del respectiu subsidi descomptarà d’aquest l’import de la totalitat de la cotització a la Seguretat Social que procedeixi en aquestes situacions.


REFORMA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

A partir de Enero de 2013 empieza la reforma de las pensiones.

La edad de jubilación se eleva de 65 a 67 años para todos los trabajadores. Pero no será de forma automática, ya que se establecerá un periodo gradual para su entrada en vigor. Así, a partir de 2013 se irá retrasando progresivamente la edad de retiro de los 65 años actuales hasta llegar a los 67 años en 2027. Es decir, en 2014 un trabajador se jubilará a los 65 años y dos meses, en 2015 a los 65 y tres meses y así sucesivamente hasta alcanzar la nueva edad de 67 años al final del periodo.

Actualmente hay que trabajar un mínimo de 35 años para poder cobrar el cien por cien de la pensión. A partir de 2013, este plazo se aumentará progresivamente hasta alcanzar los 37 años en 2027 para los que se retiren a los 67.

A partir del 1 de enero, se abrirá un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022, en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años actuales a 25 años. Cada ejercicio a contar desde 2013 se irá sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.

El periodo mínimo de cotización se mantiene en los  15 años de vida laboral cotizada para tener acceso a una pensión mínima de jubilación.


NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACIÓN

El día 1 de enero de 2013 entraba en vigor el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento por el que se van a regular las obligaciones de facturación.

Las principales novedades que se introducen en el nuevo Reglamento de facturación aprobado son las siguientes:

  • Como novedad relativa a la obligación de expedir facturas, se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria i la factura simplificada, que viene a sustituir los denominados tiquets.

 

  • Así mismo, la nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.